Navigation

Blogg

Boka demo

Språk

Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet

Hållbarhet är en naturlig konkurrensfördel för innovativa företag

Hållbart perspektiv

Denna policy specificerar våra ansvarsområden och tillhandahålla principer som ska styra vår organisationen att bedriva affärer på ett hållbart sätt, skapa delat värde och säkerställa långvarig framgång. Den svenska årsredovisningslagen (Årsredovisningslagen, SFS 1995: 1554) ställer krav på hållbarhetsfrågor som ska vara en del av årsredovisningen. De områden som ska täckas i årsredovisningen eller i en separat hållbarhetsrapport är:

  • Miljöaspekter
  • Sociala frågor och medarbetaraspekter
  • Antikorruption och mänskliga rättigheter
  • Alla andra områden som anses relevanta för att förstå Controlkeepers utveckling, position och resultat

Policy

Controlkeeper ska bedriva sin verksamhet med respekt och omsorg för att skapa bra relationer med nya och befintliga aktörer. Controlkeeper utvärderar löpande hur företaget interagerar med omvärlden och påverkar samhälle och miljö. Resultatet ligger till grund för vår hållbarhetsstrategi.

Hållbarhetsstrategi

Den övergripande långsiktiga hållningen i vårt miljöarbete beskrivs nedan:

  • Inköp: Miljöaspekter ska alltid utvärderas vid val av leverantörer, entreprenörer, produkter och tjänster.
  • Transport: ControlKeeper ska utvärdera hur alla transporter, leveranser och affärsresor påverkar miljön. Miljövänliga och bränsleeffektiva alternativ ska prioriteras vid val av fordon.
  • Energi- och vattenanvändning: ControlKeeper ska sträva efter att minska energi- och vattenförbrukningen för att minska vårt miljöavtryck.
  • Avfall (inklusive farligt avfall): ControlKeeper ska se till att avfall hanteras på ett miljövänligt sätt inom den egna organisationen som minskar negativ påverkan på miljö, hälsa eller människors välbefinnande. ControlKeeper ska följa all relevant miljölagstiftning och andra miljökrav.

ControlKeepers hållbarhetsstrategi ska anpassas till affärsstrategin och vara en integrerad del av organisationen. Kontrollägaren ska involvera olika intressenter genom bl a diskussioner, intervjuer och undersökningar. Hållbarhetsstrategin bör ses över vid behov eller minst vart tredje år.

Hållbarhetsrapportering

Den information som presenteras i hållbarhetsrapporten bör vara balanserad, jämförbar, korrekt, snabb, tydlig och pålitlig. Den ska täcka tidigare nämnda områden, affärsmodell, relevant policy, hållbarhetsrisk, affärsrisker och riskhantering. Resultatet bör vara tydligt definierat, jämförbart och konsekvent över tid.

hållbarhetsrapportering

Roller och ansvar

ControlKeepers VD har ansvaret för hållbarhetsstrategin och hur den implementeras i verksamheten. Aktiviteter för genomförandet av strategin utförs i den dagliga verksamheten. Avdelningen för affärsutveckling ansvarar för samordningen av arbetet och kvalitetskontrollen av hållbarhetsrapporten.

Undantag

Alla behov av undantag från denna policy måste vara tydligt definierade och dokumenterade. Alla undantag ska godkännas av VD och meddelas till de anställda.

×
Kom igång idag! Registrera dig för en kostnadsfri testperiod.